HET ALCOHOLSLOT

  1. WAT?

Eén van de “maatregelen” binnen het arsenaal van de Politierechter bij feiten van alcohol achter het stuur, betreft het opleggen van een alcoholslot.

Deze veiligheidsmaatregel houdt in dat de veroordeelde enkel nog motorvoertuigen mag besturen voorzien van een toestel waarin de bestuurder (negatief) dient te blazen alvorens het voertuig kan opgestart worden. Ook tijdens het rijden vraagt het apparaat om de zoveel tijd om te blazen.

Indien de rechter het alcoholslot oplegt, is dat minstens voor een jaar en maximum voor drie jaar of levenslang. Pittig detail: de kostprijs van het alcoholslot voor één jaar bedraagt reeds € 3.500,00.

Tip: De rechtbank kan verzocht worden om de kostprijs van het alcoholslot in mindering te laten brengen van de op te leggen geldboete.

  1. WANNEER?

Het alcoholslot is in bepaalde gevallen facultatief en in andere gevallen (al dan niet principieel) dwingend op te leggen door de rechter:

Het is facultatief bij de volgende overtredingen:

  • Intoxicatie van minstens 0,35 mg/ liter uitgeademde alveolaire lucht (lees: 0,80 pro mille);
  • Het besturen op een openbare plaats van een voertuig of  het begeleiden van een bestuurder met het oog op de scholing, gedurende de tijd dat dit hem niet toegelaten is;
  • Weigering een ademtest/ademanalyse te ondergaan;
  • Niet afgifte van rijbewijs bij intrekking door politie of alsnog rijden spijts intrekking
  • Rijden in staat van dronkenschap (=/= intoxicatie!)

Het is principieel verplicht bij de volgende overtreding:

  • Intoxicatie van minstens 0,78 mg/liter uitgeademde alveolaire lucht (hetzij 1,80 pro mille)

Het is verplicht bij de volgende overtreding:

  • Indien u binnen de drie jaar na een eerdere veroordeling voor een intoxicatie van minstens 0,50 mg/ liter uitgeademde alveolaire lucht (hetzij 1,15 pro mille), opnieuw veroordeeld wordt voor intoxicatie van minstens 0,50 mg/ liter uitgeademde alveolaire lucht.

Maar zelfs in het laatste geval is niet per se alle hoop verloren.

Een interessante reddingsboei betreft immers de mogelijkheid om de rechter te vragen het alcoholslot te beperken tot het type motorvoertuig waarmee de inbreuk begaan werd.

Voorbeeld: Indien een intoxicatie wordt vastgesteld bij een vrachtwagenchauffeur op een ogenblik dat deze met zijn personenwagen reed, kan er gevraagd worden aan de rechter dat hij alsnog, zonder alcoholslot, met zijn vrachtwagen kan rijden. Het alcoholslot kan dan beperkt worden tot de categorie personenwagens. Pas op: de rechtbank kàn dit toekennen maar is hiertoe geenszins verplicht.

KOSTELOZE BIJSTAND ADVOCAAT:

Voor verdere vragen/bijstand aangaande alcoholgerelateerde verkeersinbreuken, sta ik geheel te uwer beschikking, dit ook nog vóór er sprake is van dagvaarding!

Kijk hierbij zeker na of uw verzekering een dekking voor rechtsbijstand (niet alleen voor een procedure waar reeds gedagvaard is maar ook voor de bijstand tijdens eventueel verhoor) voorziet. Zo dient u de advocatenkosten niet zelf te dragen.

Robin RYCKEBOER, advocaat-vennoot bij advocatengroepering SCHWEITZERLEX. E-mail: robin@advocaatryckeboer.be. Tel.: 02/465.23.55.

Huidig artikel betreft een persoonlijke bijdrage van Robin RYCKEBOER en bindt op generlei wijze de groepering SCHWEITZERLEX.

1. Het alcoholslot wordt in de voorbereidende werken van de Wet die het huidige artikel 37/1 Wegverkeerswet heeft ingevoerd, als een veiligheidsmaatregel omschreven, hetgeen ook bevestigd werd door het Hof van Cassatie. De kostprijs van deze “maatregel” en de enorme impact die ze kan hebben op het professioneel leven van de beklaagde maakt evenwel dat ze minstens als een strafrechtelijke sanctie aanvoelt

 2. Bron: www.VIAS.be 

 3. Alveolaire lucht is de lucht die komt van uit de longblaasjes, hetzij de diepste delen van de longen (bij een ademtest dient er steeds gedurende enige tijd geblazen te worden, waardoor dan ook de alveolaire lucht gemeten kan worden).

 4. Intoxicatie wijst louter op een inname van alcohol zónder dat men hierdoor per se de controle over eigen handelen verloren heeft. Dronkenschap houdt in dat men geen blijvende controle meer heeft over zijn handelen.

 5. Er kan door de rechtbank, mits specifieke motivering daartoe, van afgeweken worden. Een voorbeeld: een fietser die 0,78 mg/ liter uitgeademde alveolaire lucht blaast.