De advocaten waarborgen transparantie omtrent de tarieven.

De erelonen bestaan uit de vergoedingen van diensten door de advocaat geleverd aan zijn cliënt in het kader van de aan advocaten toevertrouwde dossiers.

Behalve andersluidende overeenkomsten, worden er door de advocaten de volgende systemen gehanteerd:

  • de vaste erelonen worden berekend op basis van een vast uurtarief in functie van de anciënniteit en de specialiteit van de advocaat,
  • de erelonen worden berekend op grond van andere criteria: de tijd besteed aan een dossier, de complexiteit van het dossier, de ervaring van de advocaat in de welbepaalde materie, de hoogdringendheid, de financiële waarde van de zaak en het verkregen resultaat.

Bovenop het bedrag van de erelonen kunnen de advocaten de kosten aanrekenen die zij dienen te maken in het kader van een dossier dat hun wordt toevertrouwd.

Deze kosten zijn enerzijds de administratieve kosten, nl. de interne kosten zoals daar zijn: kosten voor de opening van het dossier, kosten voor de dactylografie, kopiekosten, kosten voor verplaatsing, etc. , en anderzijds de voorschotten met name de kosten die werden betaald door de advocaat aan derden zoals daar zijn griffierechten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, etc.

Er kan steeds een aanvraag tot provisie worden geadresseerd aan de cliënt hetzij in het begin van de contractuele relatie, hetzij tijdens het beheer van het dossier, teneinde de prestaties van de advocaat en de kosten te dekken.

Sinds 2014 zijn advocaten BTW-plichtig, waardoor de hoger vermelden bedragen dienen vermeerderd te worden met een belasting van 21 %.