Schweitzerlex is een groepering van advocaten zonder rechtspersoonlijkheid.

De cliënt sluit steeds een overeenkomst met een individuele advocaat.

U vindt op deze website alle betrokken advocaten en hun contact- en ondernemingsgegevens.

De advocaten zijn ingeschreven aan een Belgische Balie en onderhevig aan een specifieke deontologie, aan de reglementen van de lokale Orde én de reglementen van hetzij de Orde van Vlaamse Balies hetzij l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.

De aansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot de dekking van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Tenzij aanvullende verzekering wordt onderschreven, bedraagt het maximum bedrag van de dekking 1.250.000,00 EUR.

De facturen van de advocaten, waarvan het bedrag niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt automatisch vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00 euro, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Het aldus vermeerderde bedrag, levert zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een jaarlijkse intrest op van 8 %.

Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken die bevoegd zijn voor het kantoor, zelfs in geval van oproeping in vrijwaring of in geval van meerdere verweerders.